/var/argus/config' on line 33 - Cannot depend on self (ignored)

Frank van den Diepstraten frank.diepstraten at concepts.nl
Wed Feb 14 02:45:44 EST 2007


Hi,

I've just installed argus to a new machine but with the same configs i get
an error:

monitor:/home/frank# tail -f /var/log/syslog |grep argus
Feb 14 08:38:44 monitor Argus[1928]: shutting down - rc.argusd stop
Feb 14 08:38:46 monitor Argus[1944]: ERROR: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot depend on self (ignored)
Feb 14 08:38:46 monitor Argus[1944]: Control server: listening on
unix//var/argus/control
Feb 14 08:39:09 monitor Argus[1944]: shutting down - rc.argusd stop
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: ERROR: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot depend on self (ignored)
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: WARNING: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot resolve dependency:
Top:Servers_Nikhef:conceptsfa.nl:Ping_213.197.28.2
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: ERROR: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot depend on self (ignored)
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: WARNING: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot resolve dependency:
Top:greenvalley:GV_Racinginfo:Ping_213.197.29.155
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: ERROR: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot depend on self (ignored)
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: WARNING: in file '/var/argus/config' on
line 33 - Cannot resolve dependency:
Top:greenvalley:GV_Gemeente_Brunssum:Ping_213.197.29.158
Feb 14 08:39:15 monitor Argus[1963]: Control server: listening on
unix//var/argus/control

my config looks like this:

debug: no

syslog:     local1
notify:     mail:<emailadress>
escalate:    17 sms3:storingsdienst
frequency:   300
community:   public
renotify:    3600

header_all:   <H2>Monitoring</H2>
icon:      /argus/smile.gif
icon_down:   /argus/sad.gif
nospkr_icon:  /argus/nospkr.gif

Method "sms" {
    command:    /usr/bin/putsms -d /dev/ttyS0 number "%O %S %E"
}
Method "sms2" {
    command:    /root/sendsms %R
    send:      %O\n%o\n%S\n%E
}
Method "sms3" {
    command:    /usr/local/bin/sendsmsstoring
    send:      %O\n%o\n%S\n%E
}
Include "/var/argus/config.d/concepts-breda"
Include "/var/argus/config.d/concepts-nikhef"
Include "/var/argus/config.d/dedicated-breda"
Include "/var/argus/config.d/routers"
Include "/var/argus/config.d/switches"
Include "/var/argus/config.d/greenvalley"
Include "/var/argus/config.d/adslcheck"

When I login to argus everything seems to work but the red message that
there are errors is still there.

Idea's?

Regards,

Frank van den Diepstraten
Systeembeheerder

Concepts ICT
St. Ignatiusstraat 265
4817 KK Breda
tel: 076-5221555
fax: 076-5310531
www.concepts-ict.nl / www.supersneladsl.nl / www.hostingtotaal.nl /
www.fiberenwireless.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerden.Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
is
verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Concepts ICT en/of de aan
haar gelieerde ondernemingen staat niet in voor juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan. U wordt verzocht, indien het bericht niet voor u bestemd
is,
het retour te sturen naar de afzender. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid
af
in verband met mogelijke gevolgen en/of schade van een juiste en volledige
verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Overeenkomsten en
andere
verplichtingen kunnen Concepts ICT slechts binden indien deze schriftelijk,
per
brief of telefax zijn aangegaan. Uit dit emailbericht kunnen derhalve géén
contractuele) verplichtingen voor Concepts ICT ontstaan.
More information about the Arguslist mailing list